کمیسیون اروپا خواستار ارائه لیست کامل و معتبر اصلاحات از سوی یونان شد