تاکید پوروشنکو بر کنترل مجدد بر مرزهای اوکراین با روسیه