اعتیاد؛ آسیبی اجتماعی که دانش آموز ممکن است مبتلا شود