غائله ورزشگاه یادگار امام، ربطی به سفر روحانی دارد؟