اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به تشکل های عشایری