جلوگیری از دو قطبی شدن کشور هدف نامگذاری امسال است