سرپرست معاونت دفتر برنامه ریزی ازدواج وزارت جوانان منصوب شد