معاون وزیر جهاد کشاورزی: پنج میلیارد مترمکعب آب برای تولید برق به هدر رفت