رییس اداره اوقاف انزلی : نیکوکاران در امور مورد نیاز جامعه وقف کنند