عربستان روی مهره سوخته سرمایه گذاری کرد/ یمنی ها کلاس نظامی دیده اند