یک نیم فصل دیگر باپرسپولیس قرارداد دارم اما فعلا کنار ملوان هستم