کشاورزان نگران نصب کنتورهای حجمی نباشند/پرداخت مطالبات گوجه کاران