خبرگزاری فرانسه: شادی 90 هزار تماشاگر در تبریز به تلخی گرایید