«کبوتری ناگهان» در عمارت مسعودیه/ نمایشنامه «سقراط» رونمایی شد