تصویب 200 میلیون تومان برای مرمت سینمای روباز ابوموسی