برنامه‌ریزی دانشگاه علامه برای ایجاد زمینه‌های مناسب آموزش مهارتی