پذیرش بازرسی های ویژه تهدیدی برای امنیت ملی است/ مسؤولان مراقب باشند عزت ملت در مذاکرات خدشه دار نشود