شرایط امروز حکومت آل‌سعود مانند رژیم منحط پهلوی است/ مقاومت، پیروزی به‌دنبال خواهد داشت