بیش از 10 تن طالبی خارج از فصل از مزارع ایرانشهر روانه بازارمی شود