تسلیت روابط عمومی موسسه اعتباری عسکریه به مدیرعامل