کاهش حجم پروژه های عمرانی موجب افت تولید کارخانه های سیمان شده است