شور پاک و مقدس بدون بینش باشد چهره اسلام را تخریب می کند