وزارت ورزش: هیچ اخلالی نبوده و اتفاقات فنی فوتبالی افتاد