دلیل پوشیدن پیراهن قرمز توسط دروا‌زه‌بان سابق استقلال مشخص شد