داعش از قایق های حمل مهاجرین برای نفوذ به اروپا استفاده می کند