نسخه های اولیاء خدا برای رهایی از خطورات نفسانی ذهنی