«آن بیست و سه نفر» نمایشنامه رادیویی شد/ اهدای نشان به نویسنده