المیادین: سه کشته از جمله یک عضو ناتو در انفجار ...