مسافران قطار گردشگری: فرهنگ و تمدن ایران مثال زدنی است