سوم خرداد نماد مقاومت و پایداری ملت ایران در برابر استکبار است