تعیین نحوه مجازات احزابی که اقدام به ثبت درآمد و منابع تامین هزینه هایشان نمی کنند