شبکه های اجتماعی روابط و دوستی ها را سطحی می کند/ خانواده در حاشیه قرار می گیرد