علما سربداران و مدافعان دین در برابر گمراهان هستند