نتوانستند مانع دعوت شدنم به آمریکا شوند/ در ایران قضاوت نمی‌کنم