موضوع اصلی «پنجشنبه فیروزه ای» سیر تکاملی یک جوان است