آمریکا به یک «دن‌کیشت» تبدیل شده که فقط در توهم ابرقدرتی است