استیلی: بازی کردن با احساسات مردم پر شور مردم تبریز جای تاسف دارد