رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر داد: دسترسی ۹۰ درصد روستاها به ارتباطات پهن باند تا ۲