برکناری فرماندار جهرم پس از کمک به علی مطهری در ماجرای حادثه شیراز