داعش کنترل شمال شهر باستانی تدمر در سوریه را به دست ...