تحریم ها مسؤولان را دستپاچه نکند/ یک اشاره رهبری همه گزینه ها آمریکا را از بین می برد