بیش از پنج هزار عمل آب مروارید توسط نورآوران سلامت انجام شد