نمایشگاه آثار گل و مرغ و تذهیب مینیاتور در نمایشگاه دائمی خانه ملت افتتاح شد