راه‎اندازی بیش از 30 رشته علوم پزشکی در دانشگاه آزاد لرستان