رسیدگی به اعتراض مودیان/ در اختیارنداشتن اطلاعات دقیق از معاملات