شرط اعزام مجدد عمره گزاران به حج از زبان رئیس سازمان حج