استراتژی جدید برای سرمایه‌های اروپایی/ تغییر ضوابط جذب سرمایه