عبداللهی: حوادث و اتفاقات دربی ۸۰ امروز بررسی می‌شود