نامه 4000 پزشک ايراني به رئيس صليب سرخ براي کمک‌رساني به مردم يمن