مشارکت مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری در همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی